Nền tảng nghiên cứu - Foundations of research

Estimated reading time: 2 minutes

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một hoạt động then chốt hàng đầu trong những ngành khoa học. Kết quả từ NCKH là những phát hiện mới về kiến thức, về bản chất sự vật, phát triển nhận thức khoa học về thế giới, sáng tạo phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới có giá trị cao.

Thực tế cho thấy, sinh viên khi bắt đầu làm luận văn tốt nghiệp và ngay cả những người mới ra trường làm việc trong các cơ quan nghiên cứu đòi hỏi phải có kiến thức và có phương pháp NCKH. Vì vậy, môn học phương pháp NCKH học là nền tảng để trang bị cho các sinh viên tiếp cận NCKH.

Trang blog “sổ tay nghiên cứu dành cho người bắt đầu” được biên soạn với nhiều nội dung cung cấp những thông tin, những kiến thức cơ bản, các bước trong NCKH, những kỹ thuật cần thiết để tiếp cận phương pháp thí nghiệm và cách trình bày các kết quả NCKH. Hy vọng rằng sẽ mang lại những kiến thức bổ ích và những thông tin thiết thực cho sinh viên và những người bắt đầu làm công tác NCKH.

  • Điều đầu tiên phải đề cập đến là ngôn ngữ nghiên cứu. Nếu không, chúng ta sẽ gặp khó khăn khi thảo luận về nghiên cứu.

  • Với những thuật ngữ cơ bản dưới đây, chúng ta có thể xem xét sâu hơn một chút về một số vấn đề triết học cơ bản thúc đẩy nỗ lực nghiên cứu. Ngoài ra, chúng ta cũng cần nhìn nhận rằng nghiên cứu xã hội luôn luôn xảy ra trong bối cảnh xã hội. Đó là một nỗ lực của con người. Vì vậy, điều quan trọng là phải xem xét các vấn đề đạo đức ảnh hưởng đến nhà nghiên cứu, người tham gia nghiên cứu và nỗ lực nghiên cứu nói chung.

  • Câu hỏi được đặt ra là Vấn đề nghiên cứu bắt nguồn từ đâu? Làm thế nào để phát triển một câu hỏi nghiên cứu?

Đừng lo lắng tôi sẽ giúp bạn bắt đầu.