Research Paradigm

Estimated reading time: 1 minute

Trường phái nghiên cứu (research paradigm) gồm có 3 trường phái chính:

  • Positivism = naturalistic hoặc objectivist

  • Interpretive = impressionist= subjectivist

  • Constructionist = post modern.

3 yếu tố quyết định sự khác nhau giữa các trường phái

  • Bản thể luận (Ontology), quan niệm chủ quan của nhà nghiên cứu về thực tế, hiện tượng;

  • Khoa học luận hoặc nhận thức luận (Epistemology) quan điểm về việc làm sao có thể hiểu biết về các hiện tượng cần nghiên cứu;

  • Phương pháp luận (Methodology) kế hoạch về con đường cụ thể dẫn mình đến câu trả lời hoặc giải pháp cần có.