Xác định các biến số nghiên cứu

Estimated reading time: 1 minute

Independent variable (Biến độc lập - nguyên nhân)

Note

Tên gọi khác trong mô hình hồi quy: biến giải thích, biến dự báo, biến hồi quy.

 • Dùng để mô tả hay đo lường các yếu tố được cho là gây nên (hay gây ảnh hưởng đến) vấn đề nghiên cứu.
 • Biến bị tác động bởi các biến khác, có thể có một hay nhiều biến độc lập trong một mô hình nghiên cứu.

Dependent variable (Biến phụ thuộc - kết quả)

Note

Tên gọi khác trong mô hình hồi quy: biến được giải thích, biến được dự báo, biến được hồi quy.

 • Dùng để mô tả hay đo lường vấn đề nghiên cứu.
 • Biến bị tác động bởi các biến khác, có thể có một hay nhiều biến phụ thuộc trong một mô hình nghiên cứu.

Mediating variable (Biến trung gian)

 • Biến làm thay đổi mối quan hệ giữa 2 biến khác.
 • A-->B-->C-->D
 • Một mô hình có thể có một hay nhiều biến trung gian.

biến trung gian

Moderating variable (Biến điều tiết)

 • Làm thay đổi tác động của biến độc lập và biến phụ thuộc.
 • Độc lập --> trung gian --> phụ thuộc.
 • Một mô hình nghiên cứu có thể có một hay nhiều biến điều tiết.
 • Biến điều tiết có thể là biến định tính hay định lượng.

biến điều tiết

Control variable (Biến kiểm soát)

 • Biến kiểm soát có thể là định tính hay định lượng, nhưng thường là biến định tính.
 • Các biến về đặc điểm của cá nhân như giới tính, độ tuổi,…

tổng hợp các biến

biến độc lập, biến phụ thuộc, biến trung gian, biến kiểm soát, biến điều tiết