Giới thiệu các loại thang đo lường

Estimated reading time: 1 minute

Giới thiệu các loại thang đo

  • Việc đo lường trong nghiên cứu thường gắn liền với những con số, những con số này biểu hiện các đặc trưng cần quan sát. Vì vậy, các nhà nghiên cứu phải xây dựng thang đo để đo lường các đặc tính của sự vật được quan sát, nghiên cứu.
  • Trong nghiên cứu khoa học, có nhiều loại thang đo lường. Người nghiên cứu sử dụng loại thang đo nào là tùy dạng nghiên cứu trong thực tiễn. Mỗi thang đo đều bao hàm các giả định về mối quan hệ đối với mỗi tình huống thực tế. Cho nên, mỗi loại thang đó có ý nghĩa khác nhau đối với sự quan sát và nghiên cứu.
  • Có 4 loại thang đo thường được sử dụng trong phân tích dữ liệu là thang đo danh nghĩa (nominal), thang đo thứ bậc (ordinal), thang đo khoảng (Interval) và thang đo tỉ lệ (Ratio). Sử dụng linh hoạt các thang đo trong việc đo lường biến sẽ giúp người nghiên cứu tiếp cận và phân tích đối tượng tốt hơn. Các loại thang đo trên lần lượt được trình bày ở bên dưới.

Sử dụng các loại thang đo

bảng tổng hợp thang đo

Bảng tổng hợp các đặc tính của thang đo

  Định danh Thứ tự Khoảng Tỷ lệ
Sự phân biệt
Thứ tự độ lớn Không
Điểm trung vị, phân vị Không
Trung bình, độ lệch chuẩn, sai số chuẩn Không Không
Thực hiện cộng/trừ Không Không
Khoảng bằng nhau Không Không
Tỷ lệ, hệ số của phương sai Không Không Không
Điểm 0 tuyệt đối; có thể nhân/chia Không Không Không
định danh, thứ bậc, liên tục, tỉ lệ, khoảng, nominal, ordinal, scale, ratio, interval, continous