Phân biệt khác nhau giữa dịnh lượng và định tính

Estimated reading time: 2 minutes

Để lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp, người nghiên cứu cần chú ý đến một số yếu tố sau:

 • vấn đề nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu;

 • kĩ năng và sở trường của nhà nghiên cứu

 • khả năng thu thập dữ liệu nghiên cứu.

 
Đặc điểm
 • Nhấn mạnh vào kiểm tra bằng chứng
 • Tập trung vào cơ sở lập luận hoặc các nguyên nhân của các sự kiến
 • Cách tiếp cận logic và phê phán
 • Cách nhìn khách quan của người nghiên cứu
 • Tập trung kiểm tra giả thuyết
 • Kết quả được định hướng
Khó khăn
 • Tiềm ẩn nhiều sai biệt thống kê, tốn nhiều thời gian nếu gặp vấn đề về dữ liệu
 • Khó kiểm soát chất lượng dữ liệu điều tra
Nên lựa chọn sử dụng khi
 • Bạn thật sự am hiểu và có khả năng xử lý và phân tích dữ liệu thống kê.
 • Vấn đề nghiên cứu có tính chất mô tả và dự báo mối quan hệ giữa các biến phụ thuộc và biến tác động (biến độc lập).
 • Nếu chọn nghiên cứu định lượng, cần chú ý khả năng thu thập dữ liệu và khả năng thực hiện thiết kế nghiên cứu hoàn chỉnh.
 
Đặc điểm
 • Nhấn mạnh vào sự hiểu biết
 • Tập trung vào sự hiểu biết từ quan điểm của người cung cấp thông tin
 • Cách tiếp cận qua lý lẽ và giải thích
 • Cách nhìn chủ quan của người trong cuộc và gần gũi với số liệu
 • Định hướng thăm dò, giải thích
 • Quá trình được định hướng
Khó khăn
 • Khó tiếp cận chuyên gia để phỏng vấn
 • Khó viết phần phân tích và báo cáo
Nên lựa chọn sử dụng khi
 • Bạn chưa thật sự am hiểu và có khả năng xử lý và phân tích dữ liệu thống kê tốt.
 • Vấn đề nghiên cứu không nhằm mô tả và dự báo mối quan hệ giữa các biến phụ thuộc và biến tác động.
 • Các vấn đề nghiên cứu tập trung vào sự khám phá một kinh nghiệm hoặc hành vi, về một hiện tượng còn ít biết tới
 • Nếu chọn nghiên cứu định tính, nên chú ý khả năng tiếp cận và phỏng vấn chuyên gia hoặc thu thập dữ liệu thứ cấp.