Phân biệt CFA và EFA

Estimated reading time: 3 minutes

Điểm giống nhau giữa CFA và EFA

 • Kỹ thuật tinh giản dữ liệu, dựa trên sự kết hợp của các biến liên tục (tỉ lệ, khoảng);

 • Kỹ thuật phân tích tỉ lệ các phương sai như tổng phương sai, phương sai tin cậy, phương sai chung, phương sai riêng, phương sai đặc thù và sai số phương sai giữa các biến.

Thuật ngữ   Giải thích
Tổng phương sai total variance bao gồm tất cả phương sai trong tập biến.
Phương sai tin cậy reliable variance phương sai trong tập biến được giải thích.
Phương sai chung common variance phương sai trong mỗi biến được giải thích bởi các biến còn lại.
Phương sai riêng unique variance phần phương sai đặc thù của mỗi biến không được giải thích bởi các biến còn lại.
Phương sai đặc thù specific variance phương sai riêng của mỗi bi trừ đi sai số phương sai.
Sai số phương sai error variance phần phương sai không được giải thích của biến, nó được xem là phương sai ngẫu nhiên.

Điểm khác nhau giữa CFA và EFA

 • PCA Phân tích tỉ lệ phương sai chungphương sai riêng so với tổng phương sai trong tập biến;

 • Phương sai chung là phương sai được giải thích bởi các biến còn lại, kí hiệu là h2 trong bảng communality.

 • Phương sai riêng bao gồm phương sai đặc thù của mỗi biến cộng với sai số phương sai. Giá trị của phương sai riêng chính bằng 1 trừ đi phương sai chung.

Chú ý

Phân tích PCA phản ánh tốt thực tế bởi các thành phần được trích có xét đến phương sai của sai số (không đánh bóng dữ liệu).

 • EFA chỉ phân tích phần phương sai tin cậy của tập biến.

 • Phương sai tin cậy trong phân tích EFA cũng bao gồm phương sai chungphương sai riêng.

 • Kết quả phân tích PCA là khởi đầu tốt cho EFA.

 • Mục tiêu là tối đa hóa phương sai được giải thích (trích).


###

Kết luận

 • Việc sử dụng phương pháp nào trong 2 phương pháp PCA vs EFA là tùy thuộc vào mục tiêu nghiên cứu. Tuy nhiên, chúng ta có thể kết hợp cả 2 phương pháp để nâng cao hiệu quả giải thích của mô hình.
 • Chúng ta có thể sử dụng kết quả phân tích PCA sau khi loại bỏ các biến quan sát ít ảnh hưởng để thực hiện phân tích nhân tố EFA.
cfa, efa