Kiểm định phi tham số

  • Trong nhiều tình huống thực tế, số liệu chỉ có thể biểu hiện dưới hình thức dấu hoặc xếp hạng, vì vậy không thể sử dụng các kiểm định tham số để thực hiện.

  • Được sử dụng trong những trường hợp dữ liệu không có phân phối chuẩn, hoặc cho các mẫu nhỏ có ít quan sát. Kiểm định phi tham số cũng được dùng cho các dữ liệu định danh (nominal), dữ liệu thứ bậc (ordinal) hoặc dữ liệu khoảng cách (interval) có phân phối bất kì.

Nhược điểm: tìm ra được sự sai biệt kém, không mạnh như các phép kiểm có tham số (T student, phân tích phương sai…), đồng thời khó mở rộng để giải quyết các mô hình kinh tế phức tạp.

non-parametric tests