Phân phối chuẩn hoá

Phân phối có dạng hình chuông đối xứng được xác định bởi 2 thông số:

  • trung bình (mean),
  • phương sai (variance).
  1. Kiểm định tham số giả định rằng dữ liệu của bạn có phân phối chuẩn.

  2. Kiểm định phi tham số không giả định dữ liệu có phân phối chuẩn.

Các kiểm định phi tham số

Bảng tổng hợp các kiểm định

Non-parametric statistics Parametric statistics
Spearman Rank Order Correlation rrS Pearson Product Moment Correlation rrp
Mann-Whitney U Independent-samples t
Wilcoxon Signed Rank Paired-samples t
  One-way between-groups ANOVA F
Bayesian dependency modeling (B-Course) Exploratory factor analysis – EFA
  Principal component analysis – PCA
normal distribution