Tạo nhân tố đại diện

Giúp tiến hành đánh giá mối tương quan Pearson và hồi quy (regression)

Nếu bạn tiếp tục chạy tương quan và hồi quy đa biến… trong SPSS thì bước tiếp theo là phải tính được nhân số đại diện cho các nhân tố này.

Dùng hàm MEAN

compute, transform, variable