Kiểm tra dữ liệu nhập

  • Kiểm tra sự hợp lý của dữ liệu
  • Kiểm tra các giá trị dị biệt (outliers) và hướng khắc phục
  • Kiểm tra missing values
outliers, missing values, giá trị dị biệt, hợp lý dữ liệu