Kiểm tra giá trị khuyết

Có 2 loại giá trị khuyết

  • Hệ thống - System missing values
  • Người dùng - User missing values

system missing value

Khi nào xảy ra

  • Bảng câu hỏi có vấn đề
  • Do đáp viên (bỏ qua câu hỏi hoặc từ chối trả lời)
  • Quá nhiều ý kiến “trung lập”
  • Trong quá trình nhập dữ liệu xảy ra sai sót.

Ảnh hưởng của giá trị khuyết lên dữ liệu

  • Làm giảm kích thước mẫu
  • Tạo ra sự chênh lệch lên dữ liệu
  • Kết quả nghiên cứu thiếu chính xác
missing value, giá trị khuyết