Dị biệt

Tại sao cần kiểm tra dị biệt?

Giúp kết quả kiểm định đi đúng hướng NC

2 loại dị biệt

  • Dị biệt đơn lẻ (unvariate outliers)
  • Dị biệt kết hợp (multivariate outliers)

Kiểm định phân phối chuẩn

Note H0: Dữ liệu cung cấp hoàn toàn bình thường nếu p-value > 0.05

shapiro-wilk result of normality result of normality

outliers, dị biệt