Độ tin cậy thang đo

Estimated reading time: 2 minutes


Độ tin cậy thang đo

  • Hệ số kiểm định về mức độ tin cậy và tương quan trong giữa các biến quan sát trong thang đo.

  • Tìm kiếm sự vô lý nếu có trong các câu trả lời (hay có nên đưa một biến quan sát vào một nhân tố hay không?).

Nó cho biết sự chặt chẽ và thống nhất trong các câu trả lời nhằm đảm bảo người được hỏi đã hiểu cùng một khái niệm.

Khi nào bạn dùng Cronbach’s Alpha?

  • Loại bỏ các biến không đảm bảo độ tin cậy.

  • Hạn chế các biến rác

phân tích độ tin cậy thang đo


reliability analysis

Item-total statistics

hệ số tương quan biến tổng

Corrected item-total correlation (hệ số tương quan biến tổng)

Note

Hệ số này càng cao thì sự tương quan của biến này với biến kkhác càng cao

Warning

Một nhân tố có khả năng giải thích thông thường phải được tổng hợp từ 4 biến quan sát trở lên. Do vậy, trong một số trường hợp nhân tố được tổng hợp từ 3 biến quan sát trở lại, nếu việc loại một trong ba biến có thể cải thiện được hệ số anpha thì cũng không nên thực hiện.

Điều kiện xét – loại bỏ:

  • Biến tổng > 0.4: giữ lại

  • Biến tổng < 0.4: loại bỏ

Cronbach’s alpha if item deleted (hệ số Cronbach’s alpha sau khi loại biến)

Điều kiện xét – loại bỏ:

Note

Nếu biến nào có hệ số LỚN HƠN hệ số Cronbach’s Alpha thì loại bỏ

Reliability statistics

Warning

(alpha value > 0.95) => VIF, high correlations among predictor variables

Important

0.8 ≤ Cronbach’s Alpha ≤ 1,0: Thang đo lường tốt.

0.7 ≤ Cronbach’s Alpha ≤ 0,8: Thang đo có thể sử dụng được.

0.6 ≤ Cronbach’s Alpha ≤ 0,7: Khái niệm đang nghiên cứu.

giá trị Conbach Alpha của thang đo cronbach alpha, hệ số alpha, tin cậy thang đo